FAQ - Często zadawane pytania

1. Porady Techniczne
Normy i standardy  

 

Oprawy oświetleniowe wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania dyrektyw LVD (dyrektywa niskonapięciowa), EMC (dyrektywa dot. Kompatybilności elektromagnetycznej), a w przypadku opraw wyposażonych w moduły radiowe również dyrektywę R&TTE.


Spełnienie wymagań powyższych dyrektyw realizowane jest poprzez badanie wyrobów zgodnie ze zharmonizowanymi, obowiązującymi normami przedmiotowymi. W przypadku badań bezpieczeństwa opraw oświetleniowych są to normy IEC60598 oraz ich odpowiedniki europejskie i krajowe, a w przypadku badań kompatybilności elektromagnetycznej PN-EN55015.


W związku z pojawieniem się na rynku opraw LED, opracowano i wdrożono normę PN-EN62471:2008 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, która jest modyfikacją normy IEC62471:2006. Norma ta dotyczy nie tylko źródeł światła typu LED, ale również źródeł konwencjonalnych i opraw oświetleniowych. Podczas oceny zgodności wyrobów sprawdza się określone normą poziomy promieniowania UV, IR oraz światła niebieskiego (Blue Light). Od października 2010 roku weszła w życie jako obowiązująca nowa N orma PN-EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.


Wraz z wejściem w życie nowelizacji w Normy firma Philips Lighting systematycznie poddaje aktualizacji wystawione Deklaracje Zgodności CE na oprawy będące w ofercie firmy Philips. Jednocześnie informujemy klientów, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozszerzonych badań wynikających z wprowadzenia normy PN-EN 62471 aktualizacja dokumentów CE są wprowadzane z opóźnieniem.  Dokumenty są wystawiane w jednym z języków Unii Europejskiej w tym przypadku są wystawiane w języku angielskim i nie podlegają tłumaczeniu na języki regionalne danych krajów Unii Europejskiej.
 

1. Porady Techniczne
Temperatura otoczenia  

 

O Oprawy oświetleniowe projektowane są na odpowiednie do zastosowań warunki środowiskowe. Każdy typ oprawy ma określone parametry techniczne, które uzyskuje się poprzez właściwe zastosowanie opraw. Jednym z parametrów jest temperatura otoczenia, w jakiej może pracować oprawa przy zachowaniu  swoich parametrów znamionowych. Producent gwarantuje bezpieczeństwo oprawy tylko i wyłącznie pod warunkiem jej użycia zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też opraw przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków nie należy stosować na zewnątrz i odwrotnie. Jeżeli temperatura otoczenia specyfikowana dla danej oprawy jest inna 25C, wartość temperatury lub zakres temperatur pracy oprawy, podaje się na etykiecie produktu (tabliczce znamionowej) lub w instrukcji montażu.


Oprawy firmy Philips zostały opracowane tak, by sprostały warunkom środowiskowym, w których najprawdopodobniej będą stosowane. Maksymalna temperatura otoczenia ( Ta ) w jakiej oprawa może być bezpiecznie stosowana umieszczona jest na etykiecie naszych produktów; jeżeli temperatura nie jest określona oznacza to, że produkt przeznaczony jest do użytku w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 25oC . Temperatura otoczenia zawsze się odnosi się do typowego zastosowania opraw. Oprawy zewnętrzne nie mogą być stosowane wewnątrz przy tej samej temperaturze otoczenia; jeżeli jednak jest taka potrzeba, należy uwzględniać temperaturę otoczenia niższą o 10oC od wskazanej, poza tym oprawa taka musi przejść dodatkowe badania i potwierdzone przez producenta do pracy w określonym środowisku. Większość opraw do zastosowań zewnętrznych dostosowana jest do temperatury otoczenia 35oC.


Stosowanie opraw w temperaturach przewyższających podane maksymalne temperatury otoczenia może wpłynąć na bezpieczeństwo, a na pewno skróci okres eksploatacji określonych elementów. Stosowanie opraw w bardzo niskich temperaturach (ekstremalnie) nie wpływa zazwyczaj na bezpieczeństwo, może natomiast wpłynąć na rozruch i żywotność źródła światła. Świetlówki zwykłe nie powinny być stosowane w temperaturze poniżej -5oC do -10oC, natomiast inne lampy wyładowcze, działają dobrze w temperaturach dużo poniżej -20oC. Uwaga: Na żądanie klienta możliwe jest opracowanie oprawy przez producenta o specjalnych rozwiązaniach dla niższych lub wyższych temperatur otoczenia lub innych specyficznych właściwości, które nie są wykonane w standardowej wersji.

 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji w Normy firma Philips Lighting systematycznie poddaje aktualizacji wystawione Deklaracje Zgodności CE na oprawy będące w ofercie firmy Philips. Jednocześnie informujemy klientów, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozszerzonych badań wynikających z wprowadzenia normy PN-EN 62471 aktualizacja dokumentów CE są wprowadzane z opóźnieniem.  Dokumenty są wystawiane w jednym z języków Unii Europejskiej w tym przypadku są wystawiane w języku angielskim i nie podlegają tłumaczeniu na języki regionalne danych krajów Unii Europejskiej.

 


2. Ekologia / Odpowiedzialność Społeczna

Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

 
 • W dniu 21 października 2005 roku weszła w Polsce w życie nowa Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005 nr180 poz. 1495).
 • Ustawa jest transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), która określa zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym lampami wyładowczymi (dotyczy lamp fluorescencyjnych, świetlówek kompaktowych i lamp wyładowczych dużej intensywności). 
 • W myśl ustawy, uczestnikami procesu gospodarowania zużytym sprzętem są: 
 • użytkownicy, na których nakłada się obowiązek oddawania wymienionego wyżej sprzętu do punktów selektywnej zbiórki, 
 • dystrybutorzy detaliczni i hurtowi, którzy są zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, 
 • "wprowadzający" sprzęt (producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mający w swojej ofercie towary we własnych markach), którzy zobowiązani są do zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania i recyklingu zużytego sprzętu.
 • Zgodnie z ustawą, koszty gospodarowania odpadami lamp wyładowczych obejmujące koszty zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu będą ponoszone przez "wprowadzających" ten sprzęt na rynek. Równocześnie, zarówno Dyrektywa WEEE jak i Ustawa przyznają "wprowadzającym" prawo do pokazania tychże kosztów na fakturze, jako oddzielnego elementu ceny (Art.25). 
 • W celu realizacji ustawy, "wprowadzający" mają prawo powoływać Organizacje Odzysku, którym przekażą wykonywanie obowiązków. W tym miejscu chcemy Państwa poinformować, że taka organizacja jest aktualnie tworzona przez szereg producentów z branży AGD, branży elektronicznej oraz przez producentów źródeł światła, w tym przez naszą firmę. 
 • Zgodnie z projektem statutu, celem działania tworzonej organizacji będzie wykonywanie zadań wynikających z ustawy na zasadzie „not for profit” oraz w oparciu o efektywną organizację i zarządzanie. Przewiduje się, że organizacja odzysku zostanie utworzona na przełomie 2005/2006 roku. 
 • Tel.: + 48 67 351 30 00 + 48 67 351 30 00 KRS 0000060888 Regon 570007259 NIP 764-000-14-43 www.lighting.philips.com Official Partner 
 • Jednym z pierwszych zadań nowej organizacji będzie określenie warunków i sposobów realizacji obowiązków wynikających z ustawy WEEE oraz kosztów gospodarowania odpadami obciążających jej klientów tj. firmy wprowadzające sprzęt na rynek. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym, powyższe koszty gospodarowania odpadami będą uwidocznione na fakturze jako oddzielny element ceny. Należy dodać, że zgodnie z Art.41 ust.1 sprzedawca detaliczny i hurtowy jest zobowiązany do informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami w sposób i w wysokości podanej mu przez "wprowadzającego". 
 • Nadmieniamy, iż wprowadzenie "kosztów gospodarowania odpadami", jako odrębnej pozycji na fakturze, przewiduje się w pierwszych miesiącach 2006 roku. Prosimy o potraktowanie tej informacji jedynie jako zapowiedzi, ponieważ dokładny termin, od którego rozpoczniemy umieszczanie „kosztów gospodarowania odpadami” na fakturach oraz ich wysokość będziemy mogli określić dopiero po powstaniu organizacji odzysku, która w naszym imieniu będzie realizowała zbiórkę i recykling lamp wyładowczych. Celem niniejszej informacji jest uprzedzenie Państwa o konieczności przygotowania Państwa systemów księgowych i informatycznych do przyjmowania faktur uwzględniających zmiany związane z nowymi obowiązkami ustawowymi. 
 • Równocześnie zgodnie z Dyrektywą WEEE artykuł 10.3, ustawa nakłada na „wprowadzających” obowiązek znakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego poniższym symbolem. Zgodnie z tym wymaganiem, wszystkie produkty Philips Lighting o których mowa w niniejszym piśmie wprowadzane na rynek po 13 sierpnia 2005 roku posiadają stosowne oznakowanie. 
 • W przyszłości, nadal będziemy Państwa informować o postępach prac związanych z tworzeniem Organizacji Odzysku i wdrażaniem systemu zbiórki i recyklingu a w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z opiekunem Państwa firmy.
  Q: Gdzie mogę uzysakć więcej informacji na ten temat?
  A: Zahęcamy do odwiedzenia stron: http://www.zuzyteswietlowki.pl/ i http://www.elektroeko.pl

Kontakt z nami

 

W przypadku pytań biznesowych dotyczących naszych systemów oświetlenia profesjonalnego należy użyć tego formularza

 

Użyj szczegółowego formularza do sformułowania pytań