Jesteś teraz w witrynie Philips lighting. Dostępna jest zlokalizowana wersja w Twoim języku.
Sugestie

  FAQ - Często zadawane pytania

  1. Porady Techniczne
  Normy i standardy  

   

  Oprawy oświetleniowe wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania dyrektyw LVD (dyrektywa niskonapięciowa), EMC (dyrektywa dot. Kompatybilności elektromagnetycznej), a w przypadku opraw wyposażonych w moduły radiowe również dyrektywę R&TTE.


  Spełnienie wymagań powyższych dyrektyw realizowane jest poprzez badanie wyrobów zgodnie ze zharmonizowanymi, obowiązującymi normami przedmiotowymi. W przypadku badań bezpieczeństwa opraw oświetleniowych są to normy IEC60598 oraz ich odpowiedniki europejskie i krajowe, a w przypadku badań kompatybilności elektromagnetycznej PN-EN55015.


  W związku z pojawieniem się na rynku opraw LED, opracowano i wdrożono normę PN-EN62471:2008 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, która jest modyfikacją normy IEC62471:2006. Norma ta dotyczy nie tylko źródeł światła typu LED, ale również źródeł konwencjonalnych i opraw oświetleniowych. Podczas oceny zgodności wyrobów sprawdza się określone normą poziomy promieniowania UV, IR oraz światła niebieskiego (Blue Light). Od października 2010 roku weszła w życie jako obowiązująca nowa N orma PN-EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.


  Wraz z wejściem w życie nowelizacji w Normy firma Philips Lighting systematycznie poddaje aktualizacji wystawione Deklaracje Zgodności CE na oprawy będące w ofercie firmy Philips. Jednocześnie informujemy klientów, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozszerzonych badań wynikających z wprowadzenia normy PN-EN 62471 aktualizacja dokumentów CE są wprowadzane z opóźnieniem.  Dokumenty są wystawiane w jednym z języków Unii Europejskiej w tym przypadku są wystawiane w języku angielskim i nie podlegają tłumaczeniu na języki regionalne danych krajów Unii Europejskiej.
   

  1. Porady Techniczne
  Temperatura otoczenia  

   

  O Oprawy oświetleniowe projektowane są na odpowiednie do zastosowań warunki środowiskowe. Każdy typ oprawy ma określone parametry techniczne, które uzyskuje się poprzez właściwe zastosowanie opraw. Jednym z parametrów jest temperatura otoczenia, w jakiej może pracować oprawa przy zachowaniu  swoich parametrów znamionowych. Producent gwarantuje bezpieczeństwo oprawy tylko i wyłącznie pod warunkiem jej użycia zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też opraw przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków nie należy stosować na zewnątrz i odwrotnie. Jeżeli temperatura otoczenia specyfikowana dla danej oprawy jest inna 25C, wartość temperatury lub zakres temperatur pracy oprawy, podaje się na etykiecie produktu (tabliczce znamionowej) lub w instrukcji montażu.


  Oprawy firmy Philips zostały opracowane tak, by sprostały warunkom środowiskowym, w których najprawdopodobniej będą stosowane. Maksymalna temperatura otoczenia ( Ta ) w jakiej oprawa może być bezpiecznie stosowana umieszczona jest na etykiecie naszych produktów; jeżeli temperatura nie jest określona oznacza to, że produkt przeznaczony jest do użytku w maksymalnej temperaturze otoczenia równej 25oC . Temperatura otoczenia zawsze się odnosi się do typowego zastosowania opraw. Oprawy zewnętrzne nie mogą być stosowane wewnątrz przy tej samej temperaturze otoczenia; jeżeli jednak jest taka potrzeba, należy uwzględniać temperaturę otoczenia niższą o 10oC od wskazanej, poza tym oprawa taka musi przejść dodatkowe badania i potwierdzone przez producenta do pracy w określonym środowisku. Większość opraw do zastosowań zewnętrznych dostosowana jest do temperatury otoczenia 35oC.


  Stosowanie opraw w temperaturach przewyższających podane maksymalne temperatury otoczenia może wpłynąć na bezpieczeństwo, a na pewno skróci okres eksploatacji określonych elementów. Stosowanie opraw w bardzo niskich temperaturach (ekstremalnie) nie wpływa zazwyczaj na bezpieczeństwo, może natomiast wpłynąć na rozruch i żywotność źródła światła. Świetlówki zwykłe nie powinny być stosowane w temperaturze poniżej -5oC do -10oC, natomiast inne lampy wyładowcze, działają dobrze w temperaturach dużo poniżej -20oC. Uwaga: Na żądanie klienta możliwe jest opracowanie oprawy przez producenta o specjalnych rozwiązaniach dla niższych lub wyższych temperatur otoczenia lub innych specyficznych właściwości, które nie są wykonane w standardowej wersji.

   

  Wraz z wejściem w życie nowelizacji w Normy firma Philips Lighting systematycznie poddaje aktualizacji wystawione Deklaracje Zgodności CE na oprawy będące w ofercie firmy Philips. Jednocześnie informujemy klientów, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozszerzonych badań wynikających z wprowadzenia normy PN-EN 62471 aktualizacja dokumentów CE są wprowadzane z opóźnieniem.  Dokumenty są wystawiane w jednym z języków Unii Europejskiej w tym przypadku są wystawiane w języku angielskim i nie podlegają tłumaczeniu na języki regionalne danych krajów Unii Europejskiej.

   


  2. Ekologia / Odpowiedzialność Społeczna

  Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

   
  • W dniu 21 października 2005 roku weszła w Polsce w życie nowa Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005 nr180 poz. 1495).
  • Ustawa jest transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), która określa zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym lampami wyładowczymi (dotyczy lamp fluorescencyjnych, świetlówek kompaktowych i lamp wyładowczych dużej intensywności). 
  • W myśl ustawy, uczestnikami procesu gospodarowania zużytym sprzętem są: 
  • użytkownicy, na których nakłada się obowiązek oddawania wymienionego wyżej sprzętu do punktów selektywnej zbiórki, 
  • dystrybutorzy detaliczni i hurtowi, którzy są zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, 
  • "wprowadzający" sprzęt (producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mający w swojej ofercie towary we własnych markach), którzy zobowiązani są do zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania i recyklingu zużytego sprzętu.
  • Zgodnie z ustawą, koszty gospodarowania odpadami lamp wyładowczych obejmujące koszty zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu będą ponoszone przez "wprowadzających" ten sprzęt na rynek. Równocześnie, zarówno Dyrektywa WEEE jak i Ustawa przyznają "wprowadzającym" prawo do pokazania tychże kosztów na fakturze, jako oddzielnego elementu ceny (Art.25). 
  • W celu realizacji ustawy, "wprowadzający" mają prawo powoływać Organizacje Odzysku, którym przekażą wykonywanie obowiązków. W tym miejscu chcemy Państwa poinformować, że taka organizacja jest aktualnie tworzona przez szereg producentów z branży AGD, branży elektronicznej oraz przez producentów źródeł światła, w tym przez naszą firmę. 
  • Zgodnie z projektem statutu, celem działania tworzonej organizacji będzie wykonywanie zadań wynikających z ustawy na zasadzie „not for profit” oraz w oparciu o efektywną organizację i zarządzanie. Przewiduje się, że organizacja odzysku zostanie utworzona na przełomie 2005/2006 roku. 
  • Tel.: + 48 67 351 30 00 + 48 67 351 30 00 KRS 0000060888 Regon 570007259 NIP 764-000-14-43 www.lighting.philips.com Official Partner 
  • Jednym z pierwszych zadań nowej organizacji będzie określenie warunków i sposobów realizacji obowiązków wynikających z ustawy WEEE oraz kosztów gospodarowania odpadami obciążających jej klientów tj. firmy wprowadzające sprzęt na rynek. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym, powyższe koszty gospodarowania odpadami będą uwidocznione na fakturze jako oddzielny element ceny. Należy dodać, że zgodnie z Art.41 ust.1 sprzedawca detaliczny i hurtowy jest zobowiązany do informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami w sposób i w wysokości podanej mu przez "wprowadzającego". 
  • Nadmieniamy, iż wprowadzenie "kosztów gospodarowania odpadami", jako odrębnej pozycji na fakturze, przewiduje się w pierwszych miesiącach 2006 roku. Prosimy o potraktowanie tej informacji jedynie jako zapowiedzi, ponieważ dokładny termin, od którego rozpoczniemy umieszczanie „kosztów gospodarowania odpadami” na fakturach oraz ich wysokość będziemy mogli określić dopiero po powstaniu organizacji odzysku, która w naszym imieniu będzie realizowała zbiórkę i recykling lamp wyładowczych. Celem niniejszej informacji jest uprzedzenie Państwa o konieczności przygotowania Państwa systemów księgowych i informatycznych do przyjmowania faktur uwzględniających zmiany związane z nowymi obowiązkami ustawowymi. 
  • Równocześnie zgodnie z Dyrektywą WEEE artykuł 10.3, ustawa nakłada na „wprowadzających” obowiązek znakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego poniższym symbolem. Zgodnie z tym wymaganiem, wszystkie produkty Philips Lighting o których mowa w niniejszym piśmie wprowadzane na rynek po 13 sierpnia 2005 roku posiadają stosowne oznakowanie. 
  • W przyszłości, nadal będziemy Państwa informować o postępach prac związanych z tworzeniem Organizacji Odzysku i wdrażaniem systemu zbiórki i recyklingu a w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z opiekunem Państwa firmy.
   Q: Gdzie mogę uzysakć więcej informacji na ten temat?
   A: Zahęcamy do odwiedzenia stron: https://www.zuzyteswietlowki.pl/ i https://www.elektroeko.pl
  • Tradycyjne żarówki przestały być wprowadzane na rynek UE w 2012 roku, a ich miejsce zajęły nowocześniejsze I bardziej energooszczędne źródła światła, głównie świetlówki kompaktowe i lampy LED. Oznacza to,
   że w kolejnych latach w gospodarstwach domowych zużyte świetlówki kompaktowe i lampy LED pojawiają się w znacznych ilościach. Celem Dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest przyczynianie się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez ograniczenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a ponadto poprzez ponowne użycie, recykling i inne formy odzysku takich odpadów.
   Każde gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w procesie zbiórki odpadów specjalnych, dzięki odpowiedniej segregacji tych odpadów.
  • Podobnie jak farby, baterie, termostaty czy elektryczne i elektroniczne urządzenia użytku domowego, świetlówki CFL i źródła światła LED należy usuwać w odpowiedni sposób. Wszystkie świetlówki CFL i źródła światła LED są oznaczone znaczkiem przekreślonego kosza na śmieci co oznacza, że ich użytkownik powinien usuwać produkt osobno, inaczej niż zwykłe odpady, korzystając ze specjalnych pojemników. Nigdy nie wyrzucaj świetlówki lub lampy LED do ogólnego pojemnika na odpadki, ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi. Zużyte świetlówki i lampy LED należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepie lub oddać do punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ich utylizacji – lista takich punktów powinna być dostępna na stronie internetowej każdej gminy.

  Pytania?Sugestie?

   

  Skontaktuj się z nami chętnie poznamy Twoją opinię!

   

  Skontaktuj się z nami